Regulamin portalu GdzieStoja.pl

Przyjęcie warunków i zawarcie umowy

 1. Rozpoczęcie korzystania z witryny internetowej gdziestoja.pl (zwanej dalej "Witryną Internetową") oraz wszelkich usług dostarczonych użytkownikowi przez gdziestoja.pl (dalej zwanych "Usługami") oznacza przyjęcie warunków korzystania z serwisu, zwanych dalej "Warunkami".
 2. Warunki obejmują dwa elementy:
  1. warunki przedstawione w niniejszym dokumencie,
  2. Zasady Ochrony Prywatności (http://www.gdziestoja.pl/polityka-prywatnosci)
 3. Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem, a gdziestoja.pl dotyczącą korzystania przez użytkownika z Witryny Internetowej i Usług. Użytkownik powinien uważnie się z nimi zapoznać. Warunki stosuje się do wszystkich użytkowników Witryny Internetowej.
 4. Użytkownik nie może przyjąć Warunków, jeżeli nie jest w wieku, który umożliwia zawarcie z gdziestoja.pl wiążącej umowy. Użytkownik taki nie może korzystać z Usług.
 5. gdziestoja.pl może dokonywać zmian Warunków. Aktualnie obowiązująca treść Warunków dostępna jest pod adresem http://gdziestoja.pl/regulamin. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie, a korzystanie z Usług po zmianie Warunków oznacza ich akceptację w zmienionej formie.
 6. Jeżeli użytkownik chce wypowiedzieć umowę z gdziestoja.pla, może tego dokonać poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia do gdziestoja.pl, wraz z dyspozycją zamknięcia konta użytkownika gdziestoja.pl.
 7. gdziestoja.pl może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę wiążącą gdziestoja.pla z użytkownikiem, jeżeli użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień zawartych w Warunkach.
 8. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i gdziestoja.pl zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z Warunków.

Rola operatora serwisu gdziestoja.pl

 1. W ramach Serwisu gdziestoja.pl Operator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu gdziestoja.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu gdziestoja.pl, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie gdziestoja.pl.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. W uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć miejsce wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli oznaczone miejsce w Serwisie gdziestoja.pl narusza postanowienia Regulaminu. Operator nie ma jednak obowiązku weryfikacji oznaczonych miejsc lub komentarzy.
 5. W uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie gdziestoja.pl narusza postanowienia Regulaminu. Operator nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie gdziestoja.pl.
 6. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Operator może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu gdziestoja.pl (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

Zasady korzystania z serwisu gdziestoja.pl

 1. Portal przeznaczony jest dla osoób pełnoletnich
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu gdziestoja.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie gdziestoja.pl.
 4. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników gdziestoja.pl
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. danych osobowych,
  6. treści o charakterze pornograficznym.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie gdziestoja.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
 6. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie gdziestoja.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu gdziestoja.pl oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 7. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami Znalezisk w Serwisie gdziestoja.pl, do nie spamowania Serwisu gdziestoja.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu gdziestoja.pl i korzystanie z usług Serwisu gdziestoja.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 8. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie gdziestoja.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
 9. Użytkownik może założyć konto w serwisie uzyskując tym samym rezerwację swojego nicka i utworzenie profilu. Na profilu można umieszczać swoje dane kontaktowe, by umożliwić komunikację z innymi użytkownikami.
 10. Użytkownik może wykupić dla swojego konta status "premium" uzyskując dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu:
  1. pogląd danych kontaktowych innych użytkowników serwisu
  2. dostęp do historii wpisów utworzonych przez innych użytkowników
  3. zwiększenie dziennego limitu ilości zamieszczanych komentarzy
  4. wyróżnienie nicku 'odznaką premium'
  5. wraz z rozwojem serwisu mogą pojawiać się dodatkowe opcje dostępne dla użytkowników z kontem premium
  Konto premium aktywowane jest na 30 dni. Aktywacja jest płatna. Koszt konta premium: 15 PLN.

Ograniczenia w korzystaniu z Witryny Internetowej i Usług

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Witryny Internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody gdziestoja.pl.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do treści udostępnionych na Witrynie Internetowej przy pomocy technologii lub środków zakłócających funkcjonowanie Witryny Internetowej lub ograniczających dostęp do Usług.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani nie zakłócać działania elementów zabezpieczenia Witryny Internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej lub Usług w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony gdziestoja.pl.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Witryny Internetowej lub Usług oraz zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej i Usług w celu pozyskiwania zleceń lub w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej.
 6. W związku ze stałym wprowadzaniem innowacji w Witrynie Internetowej, forma i charakter Usług świadczonych przez gdziestoja.pl mogą w każdym czasie zostać zmienione bez uprzedniego zawiadamiania o tym użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że gdziestoja.pl może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług na rzecz użytkownika bez uprzedniego zawiadamiania użytkownika.
 7. gdziestoja.pl nie gwarantuje użytkownikowi, że korzystanie przez użytkownika z Usług spełni oczekiwania użytkownika, ani też, że będzie ono nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy wolne od usterek, a informacje uzyskane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne.
Zaloguj / zarejestruj